**** กระทู้เก็บเงินในการอ่าน {$creditsrequire} แต้ม **** EOF; ?>แสดงเนื้อหา เนื่องจากได้จ่าย เงินจำนวน {$creditsrequire} แล้ว {$message}


EOF; ?>
  1. {$code}
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด EOF; ?>
\\1
EOF; ?>
\\1
EOF; ?>

**** ข้อความถูกซ่อน ตอบกระทู้เพื่อดูข้อความ *****

\\1 EOF; ?>**** ข้อความถูกซ่อน ตอบกระทู้เพื่อดูข้อความ ***** EOF; ?>

{$attach['filename']} ({$attach['attachsize']})

EOF; if($attach['readperm']) { $return .= <<{$attach['readperm']} EOF; } if($attach['price']) { $return .= <<{$extcredits[$creditstransextra['1']]['title']} {$attach['price']} {$extcredits[$creditstransextra['1']]['unit']}  [ดูบันทึกผู้ซื้อ] EOF; if(!$attach['payed']) { $return .= <<ซื้อ] EOF; } } $return .= << EOF; if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } if(!$attach['price'] || $attach['payed']) { $return .= << EOF; if($thumbstatus && $attach['thumb']) { if($attachrefcheck || $hideurl) { $return .= <<{$attach['filename']} EOF; } else { $return .= <<{$attach['filename']} EOF; } } else { $GLOBALS['aimgs'][$attach['pid']][] = $attach['aid']; $widthcode = $attach['width'] ? ('width="'.($attach['width'] > IMAGEMAXWIDTH ? IMAGEMAXWIDTH : $attach['width']).'" onclick="zoom(this, this.src)"') : 'onload="thumbImg(this)"'; if($attachrefcheck || $hideurl) { $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; } } $return .= << EOF; } $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; if(!$attach['price'] || $attach['payed']) { if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } if($attachrefcheck || $hideurl) { $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; } } } } else { $return .= <<
{$attach['attachicon']}

{$attach['filename']} ({$attach['attachsize']})

EOF; if($attach['readperm']) { $return .= <<{$attach['readperm']} EOF; } if($attach['price']) { $return .= <<{$extcredits[$creditstransextra['1']]['title']} {$attach['price']} {$extcredits[$creditstransextra['1']]['unit']}  [ดูบันทึกผู้ซื้อ] EOF; if(!$attach['payed']) { $return .= <<ซื้อ] EOF; } } $return .= << EOF; if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } $return .= << EOF; } $return .= << EOF; ?> EOF; if($thumbstatus && $attach['thumb']) { if($attachrefcheck || $hideurl) { $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; } } else { $GLOBALS['aimgs'][$attach['pid']][] = $attach['aid']; $widthcode = $attach['width'] ? ('width="'.($attach['width'] > IMAGEMAXWIDTH ? IMAGEMAXWIDTH : $attach['width']).'" onclick="zoom(this, this.src)"') : 'onload="thumbImg(this)"'; if($attachrefcheck || $hideurl) { $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; } } $return .= <<