Home  |  J - Dramas  |  J - StarsK - Dramas  | K - Stars  |  Movie | Download Links Forums

 

K  -

Drama

Lyrics

 
 
 
 


 

 
Since that Day
Namoo
Phoenix
ฟินิกซ์... ลิขิตรัก เพลิงริษยา

 

ออ-ตอ-เค ซา-รา-วาด-นึน-จิ ออ-ตอ-เค นอล อิ-จอด-นึน-จี
นิ อา-เพ ซอ อิด-นึน แน โม-ซืม-โซ-เก ซู-มอ อิด-จา-นา
นอล โพ-เนน คือ นาล อิ-ฮู-โร ออ-ตอ-เค ชี-เนด-นึน-จี
นา-วา คาท-ดา-มยอน อาล ซู อิด-จา-นา

นา คยอน-ดิ-กิ ฮิม-ดึอรอ-ซอ ซู-โซ-ชา-โด ซวี ซู ออบ-เก
อิ-รอน เน ฮยอน-ชิ-ริ นอ-มู ชิ-รอ-ซอ
ทา-รึน ซา-รา-งือ-โร นอ-เอ ชา-รา-รึล แช-วอ โพ-อา-โด
อิ-กอน อา-นิ-ยา นาน เซง-กัก-ปุ-นิน-กอล
โต ทา-รึน ซา-รา-มึล มาน-นา-ซอ อิ-ชอ-โบ-รยอ แอ-ซอ-บวา-โด
นาล อาล-จา-นา นอ-อบ-ชิน อาน-เดวน-ดา-นึน กอล

ออ-ตอ-เค ซา-รา-วาด-นึน-จิ ออ-ตอ-เค นอล อิ-จอด-นึน-จี
นิ อา-เพ ซอ อิด-นึน แน โม-ซืม-โซ-เก ซู-มอ อิด-จา-นา
นอล โพ-เนน คือ นาล อิ-ฮู-โร ออ-ตอ-เค ชี-เนด-นึน-จี
นา-วา คาท-ดา-มยอน อาล ซู อิด-จา-นา

นอ โต-ฮาน คือ-รอน-กอ-นิ นา-ชอ-รอม ฮิม-ดึอ-รอด-นิ
นอ-โด คือ-เรด-ดา-โก มา-เร-จู-เกด-นิ
อุ-ริน ทูล ดา นอ-มู พา-ปือ-เค-เฮด-ดอน
คือ ชิ-กาน โซ-เก-ซอ กุม โซ-เก-ซอ-มาน นอล ชา-จา เฮ-แม-จิ
โต ทา-รึน ซา-รา-มึล มาน-นา-ซอ อิ-ชอ-โบ-รยอ เอ-ซอบ-วา-โด
นาล อาล-จา-นา นอ-ออบ-ชิน อาน-เดวน-ดา-นึน กอล

ออ-ตอ-เค ซา-รา-วาด-นึน-จิ ออล-มา-นา ซา-ราง-เฮด-นึน-จี
ชิ-ชยอ-ซอ ทอ-อิ-ซาง ฮึล-ริล นุน-มุล-โด นา-มา อิด-จิ อาน-นา
กืด ออบ-นึน กู-มิล-กอ-รา-โก คือรอ-เค มิด-อด-นึน-เด
เว ฮยอน-ซิ-รึน นาล เว-มยอน-ฮา-นึน-กอ-ยา

ออ-ตอ-เค ซา-รา-วาด-นึน-จิ ออ-ตอ-เค นอล อิ-จอด-นึน-จี
นิ อา-เพ ซอ อิด-นึน แน โม-ซืม-โซ-เก ซู-มอ อิด-จา-นา
นอล โพ-เนน คือ นาล อิ-ฮู-โร ออ-ตอ-เค ชี-เนด-นึน-จี
นา-วา คาท-ดา-มยอน อาล ซู อิด-จา-นา


JKdramas.com


 

                                          Back
 

 
 
 
 


 

Home  |  J - Dramas  |  J - StarsK - Dramas  | K - Stars  |  Movie | Download Links Forums

   
 
  Copyright 2002-2003 All Right Reserved                 Bookmark Us     Contact webmaster : jkdramas@yahoo.com